Samarbeidsutvalg

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvara for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Tjuvholmen Barnehage har et engasjert samarbeidsutvalg og engasjerte foreldre som gir konsturktive tilbakemeldinger om virksomheten vår. Dette medfører god dialoig og åpen kommunikasjon som fører til utvikling og bedre kvalitet i barnehagen vår.

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html