Samarbeid og medvirkning

 Vi legger stor vekt på å ha tett og god dialog med barnas Foreldre / foresatte. Det er foreldrene/ foresatte som kjenner sitt barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene / foresatte får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

For å oppnå dette tilbyr vi to foreldresamtaler i året, man får fler hvis man skulle ønske det. Vi ivaretar ønsker og behov så lant det er mulig. Vi gjennomfører arrangementer for barn og foreldre hvert år.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg